Opracowanie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów oraz Inwentaryzacji Stanu Lasów

Komunikat w związku z realizacją zadania:

Opracowanie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów oraz Inwentaryzacji Stanu Lasów, stanowiących własność osób fizycznych, wspólnot gruntowych lub nieznanych właścicieli we władaniu Gminy Miejskiej Kraków

Zgodnie z art. 21 ust. 4 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 788), w dniach od 20 września 2017 r. do dnia 18 listopada 2017 r., tj. na okres 60 dni, w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków, pokój 28 (sekretariat), w godzinach 7:30 – 15:00, zostaną wyłożone do publicznego wglądu projekty uproszczonych planów urządzenia lasu oraz wniosek o uznanie lasów za ochronne, sporządzane dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należące do osób fizycznych i wspólnot gruntowych.

Ponadto, drugi egzemplarz projektu upul, zostanie wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec, ul. Prusa 18, 30-117 Kraków, Biuro Rady Dzielnicy, w godz.: 9:00 – 15:30, konsultacje w dniu 9 października 2017 r.

Zastrzeżenia i wnioski do projektu upul można wnosić do dnia 19 października 2017 r. do Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków, pokój 28 (sekretariat).

Zaznacza się, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego, zgodnie z art. 21 ust. 4 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 788).