Komunikat dla mieszkańców w sprawie zasad usuwania azbestu

W dniu 02.08.2017r., została podpisana umowa pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego, a Gminą Miejską Kraków o dofinansowanie Projektu: Realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata  2014-2020. Oś Priorytetowa 5 Ochrona Środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie sytemu gospodarki odpadami, podziałanie 5.2.1. Gospodarka odpadami – zit.

Beneficjentem ww. Projektu jest Gmina Miejska Kraków.

Projekt zakłada:

świadczenie przez wyspecjalizowany podmiot (na koszt Gminy Miejskiej Kraków):

– usługi usuwania pokryć dachowych z azbestu i usługi transportu odpadów azbestowych na wniosek:

  • osoby fizycznej, w tym członka rodzinnego ogrodu działkowego,
  • miejskiej jednostki organizacyjnej,
  • jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
  • osoby prawnej,
  • przedsiębiorcy zaliczanego do mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej

oraz

– usługi usuwania elewacji z azbestu wykonywanej na wniosek:

  • osoby fizycznej, w tym członka rodzinnego ogrodu działkowego lub
  • miejskiej jednostki organizacyjnej.

W dniu 18.09.2017r. wchodzi w życie  regulamin określający zasady usuwania przez Gminę Miejską Kraków wyrobów zawierających azbest oraz odpadów azbestowych, przyjęty zarządzeniem Nr 2239/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 08.09.2017r.

Regulamin dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:

http://www.bip.krakow.pl/zarzadzenie/2017/2239/w_sprawie_ustalenia_regulaminu_okreslajacego_zasady_usuwania_przez_Gmine_Miejska_Krakow_wyrobow_zawierajacych_azbest_oraz_odpadow_azbestowych.html) oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa.

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z ww. regulaminem.

Na stronie internetowej www.bip.krakow.pl. dostępne są również wnioski dla osób zainteresowanych świadczeniem usług usuwania wyrobów zawierających azbest lub odpadów azbestowych, organizowanych przez Gminę Miejską Kraków.

Wydział Kształtowania Środowiska zachęcamy do skorzystania z ww. Projektu.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa: nr tel. 12 616 87 89.