Dom Dziennej Opieki Medycznej

Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

9 Oś priorytetowa – Region Spójny Społecznie

Działanie 9.2  Usługi społeczne i zdrowotne

Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie

Typ Projektu E: Rozwój opieki długoterminowej

 

Kwota projektu ogółem: 1 ,225 378,75 PLN w tym:

kwota dofinansowania: 1 135 926,15 PLN

wkład własny: 89 452, 60 PLN

 

Realizacja projektu:

Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu 2018-09-01

Planowany termin zakończenia realizacji projektu 2020-08-31

 

Krótki opis projektu:

Projekt obejmuje utworzenie Domu Dziennej Opieki Medycznej (DDOM), wyodrębnioną strukturalnie część podmiotu leczniczego, posiadającego umowę
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z MOW NFZ, w którym zapewni się opiekę medyczną w warunkach zbliżonych do domowych osobom zależnym (niesamodzielnym, w tym osobom starszym powyżej 65 roku życia) których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką POZ i AOS,
a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego
i pielęgniarskiego w trybie stacjonarnym – 10 miejsc pobytu dziennego. W DDOM zapewniona zostanie opieka personelu medycznego: pielęgniarska, lekarska (lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, specjalista rehabilitacji medycznej, specjalista geriatra), fizjoterapeuta, opiekuna medycznego, terapeuty zajęciowego, psychologa, logopedy, wyżywienie, bezpłatny dojazd/transport (w razie potrzeby), edukacja rodziny i opiekunów Uczestników projektu (UP) do kontynuacji opieki.

 

Zakres rzeczowy obejmie następujące zadania:

Zadanie 1 – Prowadzenie DDOM

Zadanie 2 – Działania edukacyjne na rzecz opiekunów/rodziny osób starszych w DDOM oraz innych opiekunów osób starszych

 

Celem projektu pn. „Domu Dziennej Opieki Medycznej” jest:

  • większa dostępność usług społecznych,
  • większa dostępność usług zdrowotnych,
  • poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi, w szczególności osobami starszymi (50% UP powyżej 65 r.ż.), poprzez utworzenie DDOM w którym sprawowana będzie opieka skierowana do osób niesamodzielnych, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką POZ i AOS, jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym,
  • poprawa stanu zdrowia i samodzielności życiowej,
  • zapobieganie wczesnym powikłaniom poszpitalnym,
  • przygotowanie pacjenta i rodziny do życia z niepełnosprawnością i samoopieki co jest możliwe do uzyskania poprzez rehabilitację lub modyfikację leczenia farmakologicznego.

 

Cel bezpośredni projektu osiągnięty zostanie w wyniku realizacji przez KCRiO zadań, wyodrębnionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym.