Program Pomocy Lokatorom XVIII edycja

Ruszyła XVIII edycja konkursu organizowanego przez Urząd Miasta Krakowa – Program Pomocy Lokatorom. W konkursie mogą uczestniczyć osoby, które spełniają kryterium niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i kryterium dochodowe, zależne od wielkości gospodarstwa domowego.

Osoby, które chcą uczestniczyć w Programie Pomocy Lokatorom, muszą spełniać szczegółowe warunki określone w uchwale. Co ważne, mogą do konkursu przystąpić również osoby mające orzeczony wyrok o eksmisję, z którego wynika obowiązek zapewnienia przez Gminę lokalu. Uprawnienie to nie dotyczy jednak osób z prawomocnym orzeczeniem eksmisji z lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz osób, które w sposób rażący lub uporczywy wykraczały przeciwko porządkowi domowemu w miejscu zamieszkania.

Urząd Miasta Krakowa przeprowadził dotychczas siedemnaście edycji konkursu. W ich wyniku wynajęto ogółem 283 lokale. Średnia zaoferowana stawka czynszowa to 12,60 zł/m2, a łączna kwota przychodu z czynszów z wynajętych lokali oraz braku kosztów remontów wynajętych w ten sposób lokali, wyniosła niemal 6 mln zł.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami regulaminu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.