Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Olszanica”

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją udostępniony zostanie do wglądu w dniach od 19 października do 17 listopada 2020 r. poprzez:
– bezpośredni kontakt i obsługę obywateli w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Mogilska 41, w godz. 8.00-15.00 (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) – wyłącznie po uprzednim umówieniu i potwierdzeniu wizyty – mailowo pod adresem: bp.umk@um.krakow.pl lub telefonicznie pod numerami: 12 616-8526, 12 616-8542;
– zamieszczenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl/planowanieprzestrzenne
Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru „Olszanica” zostanie przeprowadzona w dniu 10 listopada 2020 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala Obrad, początek o godz. 16:00.

UWAGA! Informacja Prezydenta Miasta Krakowa:

W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ KRYZYSOWĄ WYNIKAJĄCĄ Z ZAGROŻENIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ CHOROBY COVID-19 zawiadamiam o wydłużeniu terminów składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „OLSZANICA” – do dnia 28 grudnia 2020 r..

Więcej informacji: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=134084

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 grudnia 2020 r. – z podaniem oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, a także imienia, nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby.

Pełna informacja – https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=111495

Projekt planu, projekt ustaleń – https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=132944