Ogłoszenie o zmianach terminów wyłożeń do publicznego wglądu projektów planów, składania uwag i dyskusji publicznych

Napis: Informacja

W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ KRYZYSOWĄ WYNIKAJĄCĄ Z ZAGROŻENIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ CHOROBY COVID-19 zawiadamiam o wydłużeniu terminów składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „OLSZANICA” – do dnia 28 grudnia 2020 r..

Więcej informacji: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=134084