MPZP „PIASTOWSKA II”

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „PIASTOWSKA II” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 14 lutego do 14 marca 2022 r.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru „Piastowska II” zostanie przeprowadzona w dniu 10 marca 2022 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala Obrad, początek o godz. 15:30.

Będzie możliwość uczestniczenia w dyskusji publicznej online, tj. za pomocą środków porozumiewania na odległość. Link do połączenia z platformą zostanie wygenerowany i umieszczony na stronie planu. Szczegółowe informacje są publikowane w zakładce ZAPROSZENIA pod adresem: www.bip.krakow.pl/planowanieprzestrzenne

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca 2022 r. – z podaniem oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, a także imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby.

Treść pełnego ogłoszenia:
Piastowska II – Ogłoszenia Prezydenta Miasta Krakowa- Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa – BIP MK