Zawiadomienie dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowej drogi startowej na lotnisku Kraków – Balice”

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie możliwości zapoznania się stron z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań oraz wyznaczenia nowego terminu zakończenia postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-I.420.67.2018.JO.69.OO.4230.1.2016.JS, z dnia 27.09.2019 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowej drogi startowej na lotnisku Kraków – Balice”

/pełna treść zawiadomienia/