Rada Dzielnicy VII Zwierzyniec zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Rady Dzielnicy VII zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Rady Dzielnicy VII pod adresem www.dzielnica7.krakow.pl

Data publikacji strony internetowej: 26.04.2017

Data ostatniej aktualizacji: 23.03.2021

Data ostatniego przeglądu deklaracji dostępności i weryfikacji zgodności serwisu z wymogami ustawy o dostępności cyfrowej: 2024-02-21.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • formularz nie posiada dowiązań etykiety tekstowej,
  • zastosowania różnych nagłówków.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 18.03.2021 roku

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Na stronach www.dzielnica7.krakow.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Można dopisać dodatkowe skróty.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Witold Górny, numer kontaktowy 12 421 56 66, adres email: stronadzielnica@gmail.com.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Rada i Zarząd Dzielnicy VII Zwierzyniec, ul. Prusa 18, 30-117 Kraków
Do siedziby Rady Dzielnicy prowadzi wejście od strony ul. Prusa.
Wejście przez bramkę w ogrodzeniu po lewej stronie budynku Szkoły Podstawowej nr 31.
Do pomieszczeń prowadzą schody (10 stopni w górę).
Brak dostępności dla osób na wózkach inwalidzkich.
Do siedziby Rady można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W lokalu nie ma pętli indukcyjnych.
W lokalu nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

dav